Informējam, ka šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes, lai uzlabotu portāla lietošanas pieredzi un nodrošinātu ērtāku darbību. Turpinot lietot šo vietni, Jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai saskaņā ar sīkdatņu noteikumiem.

  Lietošanas noteikumi

  Saturs:

  Mājas lapas lietošanas noteikumi

  Privātuma noteikumi

  Sīkdatņu noteikumi

  Distances līgums

   

  MĀJAS LAPAS LIETOŠANAS NOTEIKUMI

   

  Pēdējās izmaiņas veiktas: 2022.gada 27.janvārī, Rīgā.

  Nr. MLLN-2022/1

   

  Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „ZOLMANIEM”, reģ. Nr.40103547150, PVN reģ. Nr.LV40103547150, juridiskā adrese: Klīveru iela 1-47, Rīga, LV-1048, Latvija, e-pasts: info@zolmaniem.lv (turpmāk tekstā – ZOLMANIEM), piederošās struktūrvienības interneta mājas lapas www.zolmaniem.lv lietošanas noteikumi.

   

  Šiem noteikumiem ir trīs pielikumi, kas ir neatņemamas šo noteikumu sastāvdaļas:

  I.Terminu skaidrojumi

  Mājas lapa – ZOLMANIEM piederošā interneta mājas lapa www.zolmaniem.lv.

  Noteikumi – šie mājas lapas lietošanas noteikumi.

  Lietotājs – jebkura persona, kura atrodas mājas lapā, neatkarīgi no tā vai šī persona (gan fiziska, gan juridiska) ir vai nav reģistrējusies mājas lapā.

  Autorizēšanās – lietotāja pieslēgšanās mājas lapai ar tajā reģistrētu e-pasta adresi un paroli.

  Profils – mājas lapā reģistrēta lietotāja personas panelis jeb konts, kas var ietvert informāciju par lietotāju un tā bildi.

  Reklāma – jebkuras formas un veida paziņojums vai pasākums, kura nolūks ir veicināt preču vai pakalpojumu popularitāti vai pieprasījumu pēc tiem, t.sk.  „dienas jautājums”, banneru tipa reklāma produktu 3D reklāma, u.c.

  Ķēdes vēstule – lietotāja nosūtīta, vai saņemta un citiem lietotājiem pārsūtīta (tai skaitā ar pārveidotu saturu)  vēstule, kas satur  lūgumu pārsūtīt šo vēstuli tālāk citiem lietotājiem.

  Darins vai Zoles Darins – mājas lapā pastāvošā virtuālā norēķinu vienība (daudzskaitlī – Darini vai Zoles Darini).

  ZD – Darina (Zoles darina) saīsinājums.

  II.Vispārīgie nosacījumi

  1. Ar šiem noteikumiem ir noteiktas lietotāju un ZOLMANIEM tiesības un pienākumi, lietotāju savstarpējās uzvedības un komunikācijas noteikumi, kā arī lietotāju atbildība par noteikumu neievērošanu.

  2. Noteikumi ir saistoši visiem lietotājiem.

  3. Ja lietotājs atrodas mājas lapā, tad ir uzskatāms, ka lietotājs ir pilnībā iepazinies ar noteikumiem (ja ir, tad arī ar tajos veiktajām izmaiņām un papildinājumiem), saprot un piekrīt tiem, atzīst tos par sev saistošiem, apņemas tos ievērot un uzņemas pilnu atbildību par to ievērošanu, kā arī atzīst, ka bija iespēja uzdot jautājumus un saņemt uz tiem atbildes.

  4. Mājas lapā lietotā valoda ir latviešu valoda, kā arī komunikācija starp ZOLMANIEM un lietotājiem ir paredzēta latviešu valodā.

  5. Lietotāji mājas lapu ir tiesīgi lietot bez vecuma ierobežojumu. Lietotāju vecuma ierobežojumi var tikt noteikti atsevišķiem zoles turnīriem.

  6. Lietotājam ir tiesības uzdot jautājumus, nosūtot tos uz e-pasta adresi: info@zolmaniem.lv.

  7. Mājas lapa ir paredzēta zoles spēlēšanai cilvēkiem, kuri prot vai vēlas iemācīties spēlēt zoli, kā arī lietotāju savstarpējai komunikācijai.

  8. ZOLMANIEM ir tiesības nosūtīt lietotājiem mājas lapā un uz mājas lapā reģistrēto e-pastu ar mājas lapu un zoli saistītu informāciju.

  9. Mājas lapā laiks tiek skaitīts pēc Latvijas Republikas laika (Standarta laika josla: UTC/GMT +2 stundas).

  10. Mājas lapā dienas tiek skaitītas pēc Latvijas Republikā noteiktām darba, brīvdienu un svētku dienām.

  11. Mājas lapu ir iespēja izmantot divos veidos – publiskā un autorizētā režīmā.

  12. Lietojot māja lapu publiskajā režīmā, gan piekļūšana, gan tās lietošana notiek anonīmi, bez lietotāja identificēšanas un ar ierobežotu pieeju mājas lapas saturam un citām iespējām. Publiskā režīmā mājas lapa ir pieejama ikvienam lietotājam saskaņā ar šiem noteikumiem.

  13. Lietojot māja lapu autorizētā režīmā, lietotājs tiek identificēts pieslēdzoties mājas lapai, kad tiek ievadīta derīga un pareiza lietotāja reģistrēta e-pasta adrese un parole.

  14. Par jebkurām no reģistrēta lietotāja profila mājas lapā veiktajām darbībām tiek uzskatīts, ka tās ir izdarījusi persona, kura reģistrējusi attiecīgo profilu.

  15. ZOLMANIEM neuzņemas atbildību par lietotāja rīcību un tās rezultātā trešajām personām nodarīto jebkāda veida kaitējumu vai zaudējumus neatkarīgi no tā vai lietotājs to pastrādājis ar nodomu, bez nodoma, tīši vai aiz neuzmanības. Lietotājs piekrīt, ka mājas lapā var tikt izvietota reklāma, ka arī lietotājam var tikt nosūtītas informatīvās e-pasta vēstules no ZOLMANIEM, kas var saturēt arī trešo pušu reklāmu. Darījumi ar reklāmdevējiem. Lietotāja sarakste vai biznesa darījumi ar reklāmdevējiem, kas atrasti e-pasta vēstulēs un/vai mājas lapā vai ar tās starpniecību, vai piedalīšanās to kampaņās, ieskaitot maksu par saistītām precēm vai pakalpojumiem un to piegādi, kā arī jebkādus citus nosacījumus, garantijas vai protesti, kas saistīti ar šādiem darījumiem, notiek vienīgi starp lietotāju un šo reklāmdevēju. Lietotājs piekrītat, ka ZOLMANIEM nav atbildīgs par jebkāda veida zaudējumiem vai izmaksām, kas radušās jebkādu šādu darījumu rezultātā vai šādu reklāmdevēju atrašanās e-pastā/mājas lapā rezultātā.

  16. ZOLMANIEM, attiecībā uz mājas lapu, pieder visas tiesības, kuru pārkāpšanas gadījumā vainīgā persona var tikt saukta pie Latvijas Republikā tobrīd spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktās atbildības. Vainīgā persona uzņemas pilnu atbildību par visa veida kaitējumiem un/vai zaudējumiem, kas ir vai varēja tikt nodarīti ZOLMANIEM un/vai trešajām personām, kā arī apņemas tos visus segt pilnā apmērā.

  17. ZOLMANIEM ir tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma jebkurā brīdī grozīt, mainīt un papildināt noteikumus un to pielikumus. Tajos veiktās izmaiņas, ja nav noteikts citādāk, stājas spēkā ar to publicēšanas dienu mājas lapā.

  18. Noteikumu nezināšana un/vai nesaprašana neatbrīvo lietotāju no atbildības.

  III.Reģistrēšanās

  19. Lai kļūtu par mājas lapas reģistrētu lietotāju, personai ir jāievēro mājas lapā noteiktā reģistrācijas kārtība un jāpiekrīt noteikumiem.

  20. Katram lietotājam mājas lapā var būt tikai viens reģistrēts lietotāja profils.

  21. Vienā lietotāja profilā var reģistrēt tikai vienu fizisku personu.

  22. Reģistrējot lietotāja profilu, personai par sevi ir jānorāda tikai patiesa informācija un dati, kā arī turpmāk jānodrošina profila informācijas uzturēšana un savlaicīga tās aktualizēšana tā, lai šī informācija būtu patiesa, precīza un pilnīga.

  23. Reģistrēta lietotāja profilā atļauts ievietot tikai tādu bildi, kurā ir redzams attiecīgā profila lietotājs un bildē ir redzama seja, pēc kuras lietotāju var atpazīt.

  24. Aizliegts reģistrēt lietotāja profilu, izmantojot citu vai neeksistējošu personu datus.

  25. Gadījumā, ja ZOLMANIEM izdzēš, bloķē vai citādi ierobežo lietotāja profilu, tad lietotājs jaunu profilu drīkst piereģistrēt tikai ar ZOLMANIEM rakstisku piekrišanu.

  IV.Lietotāju pienākumi un atbildība

  26. Katram lietotājam pirms mājas lapas lietošanas ir pienākums iepazīties ar noteikumiem un ievērot tos, pretējā gadījumā, kā arī gadījumā, ja lietotājs nepiekrīt noteikumiem, tam ir nekavējoties jāpamet mājas lapa un jāatturas no tās turpmākas lietošanas. Ja lietotājs lieto mājas lapu, tiek pieņemt, ka viņš ir iepazinies ar noteikumiem un ir apņēmies tos ievērot.

  27. Lietotājiem ir pienākums iepazīties ar noteikumos veiktajām izmaiņām un papildinājumiem.

  28. Lietotājiem ir pienākums izturēties pret citiem lietotājiem pieklājīgi saskaņā ar sabiedrībā pieņemtām ētikas normām.

  29. Katram reģistrētam lietotājam ir pienākums neizpaust citām personām savus portāla piekļuves datus un informāciju (e-pasta adrese, parole un atbilde uz slepeno jautājumu).

  30. Lietotājam ir pienākums nekad un nevienam neizpaust savu paroli, kā arī nekur to nepierakstīt. ZOLMANIEM nekad un nekādā gadījumā neprasīs lietotājam izpaust savu paroli. Lietotājs ir atbildīgs par mājas lapas pieejas paroles glabāšanu un gadījumos, kad parole ir nonākusi citas personas rīcībā, lietotājam ir pienākums nekavējoties paroli nomainīt.

  31. Lietotājam ir pienākums darīt visu iespējamo un nepieciešamo, lai nodrošinātu ZOLMANIEM tiesisko interešu aizsardzību pret visām iespējamajām un esošajām trešo personu sūdzībām, pretenzijām un/vai prasībām, kas ir celtas un izvirzītas vai varētu tikt celtas un izvirzītas pret ZOLMANIEM nākotnē un kas ir saistītas ar lietotāja mājas lapā veiktajām darbībām.

  32. Katrs lietotājs uzņemas pilnu atbildību par jebkāda veida informāciju, ko attiecīgais lietotājs ievieto, publicē un nosūta citiem lietotājiem, kā arī ir atbildīgs par sekām, kas ir vai var rasties saistībā ar attiecīgās informācijas lietošanu mājas lapā.

  33. Lietotājam ir pienākums pēc mājas lapas izmantošanas beigām no tās iziet nospiežot pogu „IZIET”.

  V.Lietotājiem atļautās darbības un tiesības

  34. Lietotājiem ir atļautas tikai tās darbības, kas noteikumos ir norādītas kā atļautas, bet visas pārējās darbības ir aizliegtas.

  35. Katram mājas lapā nereģistrētam lietotājam ir tiesības:

  35.1. bez maksas reģistrēties mājas lapā;

  35.2. brīvi pārlūkot mājas lapu (ciktāl tas ir iespējams bez reģistrēšanās tajā), izmantojot tikai mājas lapā esošo navigācijas sistēmu un rīkus;

  35.3. izmantot mājas lapā piedāvātos saziņas rīkus vai tajā pieejamo kontaktinformāciju, lai sazinātos ar ZOLMANIEM par sev interesējošiem un ar mājas lapu saistītiem jautājumiem, reklāmas izvietošanas iespējām un iegādātos reklāmas pakalpojumus, ievērojot Reklāmu izcenojumus un Reklāmas izvietošanas noteikumus.

  36. Katram reģistrētam lietotājam ir tiesības:

  36.1. brīvi pārlūkot visu mājas lapu,  izmantojot tikai mājas lapā esošo navigācijas sistēmu un rīkus;

  36.2. papildināt, labot un dzēst savā profilā norādīto informāciju (tajā skaitā mainīt e-pasta adresi un paroli);

  36.3. paroles aizmiršanas gadījumā iegūt jaunu paroli, izmantojot mājas lapas rīkus šim nolūkam;

  36.4. spēlēt zoli gan maksas, gan bezmaksas zoles virtuālajā istabā, kā arī piedalīties zoles turnīros;

  36.5. izmantot gan bezmaksas, gan maksas pakalpojumus par tobrīd spēkā esošo cenu un veikt samaksu ar kādu no tobrīd piedāvātajiem pakalpojumu apmaksas veidiem, saskaņā ar Distances līgumu.

  36.6. izmantot visas mājas lapā piedāvātās reģistrēto lietotāju savstarpējās komunikācijas iespējas;

  36.7. ievietot, publicēt un citiem lietotājiem nosūtīt mājas lapā tikai tādu informāciju un saturu, uz kuru lietotājam ir pilnas, neierobežotas un neapstrīdamas tiesības;

  36.8. pārtraukt savu dalību mājas lapā, dzēšot savu izveidoto profilu.

  VI.Lietotājiem aizliegts

  37. Lietotājiem ir aizliegts mājas lapā ievietot, publicēt, izmantot, nosūtīt, pārsūtīt un jebkādā citādā veidā pielietot jebkādu informāciju (tai skaitā, bet ne tikai paziņojumus, komentārus, attēlus, video, dažāda veida reklāmas, failus, programmatūru, norādes uz kādu citu interneta mājas lapu), kas ir pretrunā ar tobrīd Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, citiem, Latvijas Republikai saistošiem, starptautiskajiem normatīvajiem aktiem vai pēc ZOLMANIEM domām un interpretācijā atbilst vismaz vienam no zemāk norādītajiem kritērijiem, pēc kuriem attiecīgā informācija:

  38. ir nepieņemama vai neatbilstoša mājas lapai (ir neētiska, apmelojoša, maldinoša, draudoša, cieņu un godu aizskaroša, rupja, neslavu ceļoša, vulgāra, neķītra, piedauzīga, pornogrāfiska, zaimojoša, rasu, nāciju vai reliģiju naidu kurinoša un cita tamlīdzīga vieda informācija), kā arī pārkāpj vai aicina uz darbībām, kas pārkāpj likuma, ētikas, morāles, cilvēciskuma, godprātības, pieklājības, tikumības un citas labas gribas un nodomu normas;

  39. aizskar vai pārkāpj trešo personu intelektuālā īpašuma likumīgās tiesības;

  40. satur ļaunprogrammatūru (datorvīrusus), apdraud mājas lapas un tās uzturēšanai nepieciešamo aparatūru ierastu un drošu darbību vai jebkuru citu programmu, ar kuras palīdzību tiek veiktas tādas darbības, kuru izpildei netiek izmantotas atļautās (uz ekrāna redzamās) komandas vai kuras tiek izpildītas automātiski, bez cilvēka pilnīgas vai daļējas līdzdalības;

  41. ir surogātpasts vai tā sauktās „ķēdes vēstules”;

  42. ir neapmaksāta vai nesaskaņota reklāma vai cita komerciāla rakstura informācija, kas neatbilst Reklāmu izcenojumiem un Reklāmas izvietošanas noteikumiem;

  43. satur ziņas vai norādes par citām kāršu spēles – zole – spēlēšanas vietām.

  44. Lietotājiem aizliegts pārkāpt vispārīgo zoles spēles ētiku, ko ir noteikusi Latvijas zolītes federācija, piemēram, bet ne tikai tīšām saspēlēties ar sevi (spēlējot no vairākiem lietotāju profiliem vienlaicīgi) vai sev zināmu personu ar mērķi negodprātīgi uzvarēt pretspēlētājus.

  45. Lietotājiem aizliegts nodot citiem lietotājiem sava profila pieslēgšanās paroli, kā arī prasīt atklāt cita lietotāja paroli; izmantot mājas lapā esošo informāciju citu sistēmu izveidei; Preces vai pakalpojuma apmaksas gadījumā, lietotāja ievadītos personas datus aizsargā attiecīgajā brīdī izmantotās attālināto maksājumu norēķinu sistēmas apkalpojošais uzņēmums.

  VII.Autortiesības un materiālu publiskošana

  46. Lietotājs, publicējot mājas lapā jebkāda veida informāciju, labprātīgi un bez atlīdzības piešķir ZOLMANIEM un citiem mājas lapas lietotājiem bezmaksas tiesības brīvi un pēc saviem ieskatiem rīkoties (tai skaitā, bet ne tikai kopēt, publicēt, pārpublicēt, izplatīt, pārveidot, tulkot, izvietot, nodot, dzēst un citas darbības) ar mājas lapā publicēto un izvietoto jebkāda veida informāciju un saturu, kas saistīts ar jebkāda veida intelektuālā īpašuma tiesībām.

  VIII.Citi noteikumi

  47. ZOLMANIEM ir tiesības vienpusēji, bez iepriekšēja brīdinājuma, nepaskaidrojot nekādus iemeslus un pēc saviem ieskatiem izdzēst pilnīgi vai daļēji lietotāja profilu vai tajā esošo informāciju un/vai uz noteiktu vai nenoteiktu laiku ierobežot vai liegt pieeju mājas lapai. Lietotājiem tādos gadījumos netiek atmaksāti vai jebkādā citā veidā kompensēti jebkuri veiktie maksājumi un citi zaudējumi par mājas lapā iegādātajām virtuālajām precēm un pakalpojumiem.

  48. ZOLMANIEM neatbild, negarantē un neuzņemas atbildību par sekām, kas ir vai var rasties saistībā ar:

  48.1. mājas lapas piekļuves iespējām un pieejamību;

  48.2. mājas lapā ievietoto informāciju un tās satura pareizību vai atbilstību patiesībai;

  48.3. jebkāda veida tehniska rakstura problēmām saistībā ar mājas lapas darbību;

  48.4. jebkāda veida zaudējumiem, kas lietotājiem ir vai varētu rasties saistībā ar mājas lapu un tajā esošo informāciju (tajā skaitā gan jau tur esošo, gan ievietoto), tajā pieejamo preču un/vai pakalpojumu izmantošanu. Lietotājs pats novērtē mājas lapā esošās informācijas precizitāti, pabeigtību, patiesumu, noderīgumu, izmantojamību, kā arī jebkādā citādā veidā veic informācijas novērtēšanu;

  48.5. jebkāda veida veiktajām izmaiņām lietotāja profilā un/vai tā saturošajā informācijā, ja darbības veicis profila izveidotājs vai cita persona, atļautas vai neatļautas piekļūšanas rezultātā;

  48.6. lietotāju savstarpējo komunikāciju;

  48.7. citu mājas lapu saturu, kas jebkādā veidā ir saistīts ar mājas lapu.

  49. ZOLMANIEM ir tiesības pārskatīt visu mājas lapā esošo saturu, lai noskaidrotu tā atbilstību šiem noteikumiem, Latvijas Republikas un tai saistošajiem starptautiskajiem tobrīd spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, lai gadījumā, ja minētā satura informācija ir pretrunā ar iepriekš pieminēto, varētu attiecīgo saturu izdzēst, nepublicēt vai veikt citas nepieciešamās darbības, lai novērstu tā esību mājas lapā. ZOLMANIEM nav obligāts pienākums veikt šajā punktā iepriekšminētās darbības.

  50. ZOLMANIEM neuzņemas atbildību un nebūs atbildīgs nevienā gadījumā par jebkuras lietotāja rīcības rezultātā radītiem zaudējumiem, kas nodarīti trešajām personām.

  51. Visi strīdi un domstarpības starp ZOLMANIEM, lietotājiem un trešajām personām tiek risināti savstarpējo pārrunu ceļā. Ja vienošanos panākt nav iespējams – strīdu nodod izskatīšanai Latvijas Republikas tiesu iestādēs Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

  52. Jebkāda tiesvedība, kurā ir iesaistīts ZOLMANIEM, ir jānotiek Latvijas Republikā pēc Latvijas Republikā tobrīd spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

  53. Ja gadījumā tiek noskaidrots tas, ka nav izpildāms kāds noteikumu punkts, tad tas neietekmē pārējos noteikumus.

   

  Mājas lapas lietošanas noteikumi ir sastādīti elektroniski un ir derīgi bez paraksta.

  Mājas lapas lietošanas noteikumi stājas spēkā 2022.gada 27.janvārī.

   

  Valdes loceklis M.Plēsums

   

  Uz sākumu

   

  PRIVĀTUMA NOTEIKUMI

  Šie noteikumi nosaka, kā sabiedrība ar ierobežotu atbildību „ZOLMANIEM”, reģ. Nr.40103547150, PVN reģ. Nr.LV40103547150, juridiskā adrese: Klīveru iela 1-47, Rīga, LV-1048, Latvija, e-pasts: info@zolmaniem.lv (turpmāk tekstā – ZOLMANIEM) apstrādā zolmaniem.lv portāla (turpmāk tekstā – Portāls) lietotāju personas datus un kādas tiesības ir lietotājiem. Portāla sadaļā “Mans profils” Tev ir tiesības pārvaldīt, labot un dzēst sevis sniegto informāciju. Tu ar mums vari sazināties, rakstot e-pasta vēstuli uz info@zolmaniem.lv.

   

  1. Kādu informāciju mēs apstrādājam

  1.1. Lai reģistrētos Portālā, tev ir jāizveido savs profils vai jāpieslēdzas izmantojot jau esošu reģistrāciju kādā no citiem sociālo tīklu portāliem. Pirms reģistrācijas tev ir jānorāda sava pamatinformācija, piemēram, vārds, uzvārds, dzimums, dzimšanas datums, e-pasta adrese.

  1.2. Pēc profila izveidošanas tev ir tiesības norādīt papildinformāciju, piemēram, ievietot profila attēlu, aprakstu par sevi, darba vietu, attiecību statusu u.c. informāciju.

  1.3. Mēs apstrādājam informāciju par saturu, ko tu publicē un arī informāciju par tevi, ar ko dalās citi (piemēram, cits lietotājs nosūtījis tev ziņu).

  1.4. Mēs apstrādājam informāciju par to, ar kādiem lietotājiem tu spēlē zolīti mājas lapā.

  1.5. Mēs saņemam informāciju par ierīcēm, kuras tu lieto, lai piekļūtu Portālam (piemēram, ierīces veids, operētājsistēma, interneta pārlūks, mobilo sakaru operators, IP adrese, ierīces atrašanās vieta, pieslēgšanās laiks un ilgums).

  1.6. Ja tu veic maksājumus par Portālā pieejamiem pakalpojumiem, mēs apstrādājam informāciju, kas saistīta ar šādiem darījumiem, izņemot gadījumus, kad šos pakalpojumus nodrošina ZOLMANIEM sadarbības partneris (banka vai SMS norēķinu pakalpojumu sniedzējs).

  1.7. Mēs saņemam informāciju no un par trešo pušu mājaslapām, kuras tu apmeklē caur Portālu.

  1.8. Mēs varam saņemt informāciju par tevi no trešajām personām, piemēram, kad mēs veidojam kopīgus sadarbības projektus, vai no reklāmdevējiem, kuri vēlas izvietot vai personalizēt savu reklāmu Portālā.

  1.9. Mēs izmantojam sīkdatnes, tāpēc aicinām iepazīties ar mūsu Sīkdatņu noteikumiem.

   

  2. Kādiem mērķiem mēs apstrādājam informāciju

  Mēs apstrādājam tavus personas datus un citu informāciju, lai:

  2.1. nodrošinātu tev iespēju saņemt Portālā piedāvātos pakalpojumus;

  2.2. uzturētu un uzlabotu mūsu pakalpojumus, kā arī izstrādātu jaunus pakalpojumus;

  2.3. piedāvātu un personalizētu reklāmu, kā arī novērtētu reklāmas efektivitāti;

  2.4. pārbaudītu identitāti un novērstu profilu pretlikumīgu izmantošanu, kā arī nodrošinātu drošu Portāla vidi;

  2.5. aizsargātu tavas, mūsu un citu lietotāju intereses (piemēram, ja Portāls tiek izmantots pretlikumīgu darbību veikšanai);

  2.6. sniegtu tev atbildes un sazinātos ar tevi jautājumos, kas tevi interesē, vai informētu tevi par noteikumu izmaiņām.

   

  3. Kā citi var piekļūt tavai informācijai

  3.1. Tavā profilā norādītie dati (piemēram, vārds un uzvārds, profila attēls) un profilā esošais saturs ir publiski pieejami visiem pārējiem Portāla lietotājiem, kā arī ierobežotā apjomā trešajām personām (ievērojot tavā profilā noteikto iespēju izvēlēties atsevišķu datu un satura pieejas ierobežošanu).

  3.2. Tavā profilā tiek saglabāts tevis ievietots saturs.

  3.3. Portālā tiek piedāvāta meklēšanas iespēja, piemēram, lietotāju, pēc profilā norādītās informācijas. Lietotāji var aplūkot citu lietotāju profilā esošo datus.

  3.4. Saturu, ko tu publisko savā profilā, var apskatīt gan datorā, gan arī mobilajā lietotnē (piemēram, viedtālruņos, planšetdatoros u.c.), tāpēc šādu saturu (piemēram, profila bildi), izmantojot Portāla, pārlūkprogrammu vai ierīču piedāvātās iespējas, var būt iespējams saglabāt minētajās ierīcēs. Tāpēc ievieto tikai ar tādu saturu, ko varēs redzēt citi lietotāji.

   

  4. Kā mēs apstrādājam personas datus

  4.1. Mēs varam apstrādāt nepersonalizētu informāciju (piemēram, par Portāla lietotāju skaitu, par reklāmu efektivitāti).

  4.2. Tavi dati ar var tikt nodoti trešajām personām, kad tu izmanto šo trešo personu pakalpojumus (piemēram izmantojot norēķinu platformu par Portālā sniegtajiem pakalpojumiem).

  4.3. Tavi dati var tikt nodoti trešajām personām, ar kurām mēs sadarbojamies un kuras mums sniedz pakalpojumus, lai mēs varētu nodrošināt un uzlabot Portāla darbību (piemēram, datu izvietošanas un uzturēšanas, datu un portāla drošības, maksājumu apstrādes, risku un krāpniecības novēršanas un atklāšanas, datu analīzes, īsziņu un e-pasta izsūtīšanas, juridiskos un finanšu pakalpojumus). Šādām trešajām personām var tikt nodoti dati tikai minimālā un nepieciešamā apmērā, lai mēs varētu nodrošināt savus pakalpojumus, turklāt tikai tad, ja tās ir uzņēmušās atbilstošas konfidencialitātes saistības.

  4.4. Atsevišķos gadījumos šajos noteikumos paredzēto mērķu sasniegšanai mēs varam nodot tavus personas datus mūsu partneriem trešajās valstīs, kas nodrošina pietiekamu aizsardzības līmeni vai īstenojot atbilstošas garantijas.

  4.5. Portālā var tikt izvietotas un tev var tikt parādītas vai nosūtītas trešo personu reklāmas, tajā skaitā interaktīvā veidā (piemēram, spēlēs utt.). Mēs nekad nenododam reklāmdevējiem informāciju par lietotājiem un to personas datus, taču reklāmdevējiem var būt tiesības definēt reklāmas auditoriju (piemēram, pēc lietotāja dzimuma, vecuma, atrašanās vietas, kontaktinformācijas u.tml.).

  4.6. Mēs varam izpaust tavus personas datus normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un kārtībā (piemēram, lai atbildētu uz tiesas vai kompetentas iestādes pieprasījumu vai lai ziņotu par pretlikumīgu rīcību).

  4.7. Tavi personas dati var arī tikt nodoti citām personām vai apstrādāti citos gadījumos, ja esam saņēmuši tavu piekrišanu.

  4.8. Personas datu sniegšana ir priekšnoteikums profila izveidošanai un pakalpojumu saņemšanai no mums.

   

  5. Kā tev ir iespējams pārvaldīt savus personas datus

  5.1. Tev ir tiesības pašam izvēlēties sava profila privātuma pakāpi un attiecīgi to koriģēt (sadaļā “Mans profils”). Tev ir tiesības pievienot, labot vai dzēst savā profilā norādītos datus, saturu un informāciju, kā arī dzēst visu profilu.

  5.2. Mēs glabājam un apstrādājam tavus datus, kamēr tavs profils netiek dzēsts. Pēc profila dzēšanas personas dati var tikt apstrādāti, ja to paredz vai pieprasa normatīvie akti.

  5.3. Tev ir tiesības jebkurā brīdī dzēst savu profilu. Ja profils tiek dzēsts, tad tiks dzēsta informācija un saturs, ko būsi publiskojis, taču daļa informācijas var netikt dzēsta, jo tā nav piesaistīta tavam profilam (piemēram, nosūtītās vēstules citiem Portāla lietotājiem).

  5.4. Pēc profila, datu un/vai informācijas dzēšanas no profila tā uzreiz vairs nebūs redzama citiem lietotājiem, taču minētais profils, dati un/vai informācija mūsu datu bāzēs var tikt saglabāta līdz 90 dienām no dzēšanas brīža, lai izvairītos no krāpnieciskām darbībām un citas pretlikumīgas rīcības.

  5.5. Tev ir tiesības iesniegt sūdzību par tavu personas datu apstrādi uzraudzības iestādē.

   

  6. Mūsu pakalpojumi bērniem

  Portāls ir pieejams lietotājiem no 13 gadu vecuma. Ja tev vēl nav 13 gadu, tad tev ir iespējams izveidot savu profilu tikai tad, ja piekrišanu ir devis vecāks vai likumiskais aizbildnis.

   

  7. Izmaiņas

  Mums ir tiesības laiku pa laikam mainīt šos noteikumus. Visas noteikumu izmaiņas tiks ievietotas Portālā, un būtisku izmaiņu gadījumā mēs tevi informēsim par šādām izmaiņām.

   

  8. Saziņa ar mums

  Tev ir iespējams sazināties ar mums par datu apstrādes un aizsardzības jautājumiem, nosūtot e-pasta vēstuli uz info@zolmaniem.lv vai sūtot vēstuli SIA „ZOLMANIEM”, Klīveru iela 1-47, Rīga, LV-1048, Latvija.

  Šie privātuma noteikumi stājas spēkā 2022.gada 27.janvārī.

   

  Uz sākumu

   

  SĪKDATŅU NOTEIKUMI

  Šajā dokumentā tiek skaidrots, kā SIA ZOLMANIEM (turpmāk - Zolmaniem.lv) savā interneta vietnē www.zolmaniem.lv, tajā skaitā mobilajā versijā, (turpmāk katra atsevišķi - interneta vietne) izmanto sīkdatnes (angļu valodā - cookies).

  Kas ir sīkdatnes?

  Sīkdatnes ir nelieli teksta faili, ko izveido interneta vietne un kas tiek pārsūtīti uz lietotāja ierīces (datora, viedtālruņa, planšetes) pārlūkprogrammu, kad tiek apmeklēta interneta vietne. Lietotāja izmantotā pārlūkprogramma nosūta informāciju atpakaļ interneta vietnei katrā nākamajā apmeklējumā, lai interneta vietne atpazītu lietotāju un atcerētos lietotāja izvēles (piemēram, lietotāja identifikatoru, valodu, video un audio skaļumu utt.).

  Kāda veida un kādiem mērķiem sīkdatnes izmanto Zolmaniem.lv?

  ·        Obligātās sīkdatnes. Šīs sīkdatnes ir svarīgas, jo ir nepieciešamas interneta vietnes netraucētai funkcionēšanai. Bez šīm sīkdatnēm nav iespējams nodrošināt pieslēgšanos lietotāja profilam un pilnvērtīgi lietot interneta vietni. Šīs sīkdatnes identificē lietotāja ierīci, taču neizpauž lietotāja identitāti un nevāc un neapkopo lietotāja informāciju. Šīs sīkdatnes glabājas lietotāja ierīcē līdz brīdim, kad tiek aizvērta pārlūkprogramma.

  ·        Funkcionālās sīkdatnes. Šīs sīkdatnes nodrošina ērtu un pilnvērtīgu interneta vietnes lietošanu, kā arī palīdz lietotājiem efektīvi un personalizēti izmantot interneta vietnes iespējas. Funkcionālās sīkdatnes ievēro lietotāja izvēles un nodrošina individuālas funkcijas. Piemēram, lai nodrošinātu “Atcerēties mani” funkcionalitāti, kas paredz to, ka lietotājam katru reizi nav jāievada savs e-pasts un parole. Šīs sīkdatnes lietotāja ierīcē glabājas pastāvīgi.

  ·        Mērķa vai reklāmas sīkdatnes. Šīs sīkdatnes nodrošina reklāmas un paziņojumus, kas saistīti ar lietotāju un tā interesēm. Šīs sīkdatnes tiek izmantotas arī, lai pielāgotu reklāmu un paziņojumus, balstoties uz lietotāja interesēm, atrašanās vietu, kā arī limitētu lietotāja iespējas redzēt reklāmu un izmērītu reklāmas kampaņu efektivitāti. Šīs sīkdatnes lietotāja ierīcē glabājas pastāvīgi.

  ·        Analītiskās sīkdatnes. Šīs sīkdatnes uzkrāj informāciju, kā lietotāji lieto interneta vietni, piemēram, lai noteiktu, kādas sadaļas visbiežāk tiek apmeklētas un kādi pakalpojumi visbiežāk tiek izmantoti. Informācija tiek lietota analīzes nolūkos, lai noskaidrotu, kas interesē lietotājus un kā interneta vietni var padarīt ērtāk lietojamu. Šīs sīkdatnes identificē lietotāja ierīci, taču neizpauž lietotāja identitāti. Zolmaniem.lv var piesaistīt trešās personas šo sīkdatņu analīzei, piemēram, Google Analytics, Gemius u.c. Šīs sīkdatnes lietotāja ierīcē glabājas pastāvīgi.

   

  Trešo pušu sīkdatnes

  Trešo pušu sīkdatnes nosaka citas personas (uzņēmumi), kuru pakalpojumus izmanto Zolmaniem.lv vai kuru pakalpojumi ir saistīti ar interneta vietni. Piemēram, trešo pušu sīkdatnes tiek izmantotas analītikas pakalpojumos, lai Zolmaniem.lv zinātu, kas ir populārs un kas nav. Tāpat citas vietnes, kuras apmeklē lietotājs, arī var ietvert sīkdatņu izmantošanu, piemēram, Zolmaniem.lv mājas lapā norēķinu pakalpojumu sniedzēji, un šīs vietnes var izvietot savas sīkdatnes, lai būtu iespējams iegūt piekļuves statistiku. Trešo pušu sīkdatnes ir ārpus Zolmaniem.lv kontroles un par šīm sīkdatnēm vairāk var uzzināt, apmeklējot attiecīgās trešās personas interneta vietni.

   

  Sīkdatņu saglabāšana, ierobežošana un atspējošana

  Apmeklējot interneta vietni, lietotājam tiek attēlots informatīvs paziņojums, ka interneta vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Aizverot šo paziņojumu, attiecīgās ierīces lietotājs apstiprina, ka ir iepazinies un piekrīt informācijai par sīkdatnēm (tajā skaitā sīkdatņu veidiem, izmantošanas mērķiem, trešo personu iesaistīšanai utt.). Pēc lietotāja vēlēšanās sīkdatnes var kontrolēt un izdzēst. Ja lietotājs nevēlas, lai ierīcē tiktu izmantotas sīkdatnes, lietotājs var mainīt izmantotās pārlūkprogrammas iestatījumus. Izmaiņas iestatījumos jāveic katrai pārlūkprogrammai atsevišķi. Lietotājam jāņem vērā, ka nav iespējams atteikties no obligāto un funkcionālo sīkdatņu lietošanas, jo bez tām nav iespējama interneta vietnes pilnvērtīga lietošana. Sīkdatnes lietotāja ierīcē ievieto Zolmaniem.lv kā interneta vietnes operators, un šādas sīkdatnes sauc par “pirmās puses” sīkdatnēm. Dažas sīkdatnes lietotāja ierīcē var izvietot kāda trešā puse, kas nav saistīta ar Zolmaniem.lv, un šādas sīkdatnes sauc par “trešās puses” sīkdatnēm.

  Sīkdatņu lietošanas izmaiņas

  Zolmaniem.lv ir tiesības jebkurā brīdī mainīt šo sīkdatņu izmantošanas dokumentu. Lietotāja pienākums ir regulāri pārbaudīt šī dokumenta saturu, lai iepazītos ar jebkādām izmaiņām.

   

  Kontaktinformācija:

  Vairāk informācijas par sīkdatņu izmantošanu interneta vietnē iespējams saņemt, sūtot jautājumu uz SIA ZOLMANIEM e-pasta adresi: info@Zolmaniem.lv.

   

  DISTANCES LĪGUMS

   

  Pēdējās izmaiņas veiktas: 2022.gada 27.janvārī, Rīgā.

  Nr. DL-2022/1

   

  Pārdevējs: sabiedrība ar ierobežotu atbildību „ZOLMANIEM”, reģ.nr.40103547150, juridiskā adrese: Klīveru iela 1-47, Rīga, LV-1048, Latvija tās valdes locekļa Mārtiņa Plēsuma personā, kurš rīkojas uz statūtu pamata, no vienas puses,

  Pircējs: Pārdevējam piederošās mājas lapas www.zolmaniem.lv reģistrēts lietotājs, kurš saskaņā ar šī līguma noteikumiem pērk turpmāk norādītās preces, no otras puses,

  noslēdz šo distances līgumu, turpmāk tekstā – „Līgums”.

  1. LĪGUMA PRIEKŠMETS

  1.1. Saskaņā ar Līguma noteikumiem, Pārdevējs apņemas pārdot Pircējam Līgumā noteikto preci, bet Pircējs apņemas to pieņemt un apmaksāt.

  1.2. Prece ir virtuāla norēķinu vienība „Darini” jeb „Zoles Darini”, turpmāk tekstā – „Prece”, kas izmantojama Pārdevējam piederošajā mājas lapā www.zolmaniem.lv (uz ko Pārdevējs patur visas autortiesības) saskaņā ar šīs mājas lapas lietošanas noteikumiem.

  2. PRECES DAUZUMS UN CENA

  2.1. Pircēja izvēlētais Preces daudzums (Zoles darinu skaits) atkarībā no apmaksas veida un apmaksājamās Preces cenas ir šāds:

  2.1.1. Piedāvājums SMS – 435’000 Zoles Darini maksā EUR 2.95;

  2.1.2. Piedāvājums Nr.1 – 320’000 Zoles Darini maksā EUR 1.95;

  2.1.3. Piedāvājums Nr.2 – 880’000 Zoles Darini maksā EUR 4.95;

  2.1.4. Piedāvājums Nr.3 – 1’910’000 Zoles Darini maksā EUR 9.95;

  2.1.5. Piedāvājums Nr.4 – 3’100’000 Zoles Darini maksā EUR 14.95;

  2.1.6. Piedāvājums Nr.5 – 6’625’000 Zoles Darini maksā EUR 29.95.

  2.2. Preces cena ir norādīta ar pievienotās vērtības nodokli (PVN).

  2.3. Preces daudzumu Pircējs iegūst atbilstoši apmaksātajai Preces cenai.

  3. PASŪTĪJUMA APMAKSAS UN PIEGĀDES NOTEIKUMI

  3.1. Līguma noslēgšanu un Preces pasūtījumu Pircējs apstiprina vienlaicīgi ar Preces apmaksas veikšanu.

  3.2. Pircējs izvēlas Zoles Darinu iegādes piedāvājumu un Preces apmaksu veic atbilstoši piedāvājumam norādītājiem maksāšanas veidiem:

  3.2.1. Piedāvājums SMS – apmaksājams nosūtot īsziņu ar tekstu – ZD [pircēja identifikācijas numurs] uz numuru 1881;

  3.2.2. Piedāvājums Nr.1 līdz Piedāvājums Nr.5 – apmaksājams, veicot mājas lapā automātiski sagatavotā maksājuma uzdevuma apmaksu, izmantojot:

  3.2.2.1. maksājuma karti;

  3.2.2.2. kādu no piedāvātajām internetbankām.

  3.3. Maksājuma par Preci nodrošināšanu nodrošina attiecīgās maksāšanas sistēmas tehniskais uzturētājs, atbilstoši izvēlētajam maksāšanas veidam.

  3.4. Pēc apmaksas saņemšanas izvēlēto Preces daudzumu Pārdevējs automātiski un uzreiz ieskaita Pircēja virtuālajā kontā mājas lapā www.zolmaniem.lv.

  3.5. Preces tiek uzskatītas par saņemtām ar brīdi, kad noteiktais Zoles Darinu skaits tiek ieskaitīts Pircēja virtuālajā kontā.

  4. ATTEIKUMA TIESĪBAS

  4.1. Visu nepieciešamo informācijas apstrādi, kas saistīta ar Preces iegādi (pircēju datu aizsardzību, maksājumu karšu datu nodošanas drošības prasībām – apliecinājumiem par drošības kontroles mehānismiem, un citām tamlīdzīgām lietām), atbilstoši Latvijas Republikas un Starptautiskajiem normatīvajiem un tiesību aktiem, nodrošina:

  4.1.1. AS Swedbank, Balasta dambis 15, Rīga, LV-1048, Latvija. BIC/S.W.I.F.T.: HABALV22. Reģ. Nr.:40003074764. www.swedbank.lv (Par tiešo maksājumu nodrošināšanu caur Swedbank internetbanku - Banklink.);

  4.1.2. VAS Latvijas Pasts. Ziemeļu iela 10, Lidosta „Rīga” Mārupes novads, LV-1000. Vienotais reģ. Nr.40003052790. www.pasts.lv (Par maksājumu nodrošināšanu ar banku maksājumu karšu starpniecību.);

  4.1.3. Esteria, SIA. Reģ. Nr.: 40003936991. PVN Reģ. Nr.: LV40003936991. Garozes iela 1, Rīga, LV-1004, Latvija. www.esteria.lv (Par maksājumu nodrošināšanu ar SMS starpniecību.).

  5. KONFIDENCIALITĀTE UN DROŠĪBA

  5.1. Ar brīdi, kad Pircējs ir veicis Preču apmaksu un attiecīgais Zoles Darinu skaits ir ieskaitīts Pircēja virtuālajā norēķinu kontā, Pircējam nav atteikuma tiesību, Pircējs nav tiesīgs atgriezt Preces Pārdevējam un saņemt atpakaļ no Pārdevēja veikto samaksu.

  6. NEPĀRVARAMA VARA

  6.1. Puses nav atbildīgas par Līguma saistību neizpildīšanu, ja to nebija iespējams izdarīt neparedzamo apstākļu dēļ, kurus arī nebija iespējas paredzēt vai no kuriem nebija iespējams izvairīties. Pie šādiem apstākļiem attiecas: dabas katastrofas (ugunsgrēks, zemestrīces, plūdi, utt.), sociālie konflikti (pilsoņu kari, nemieri utt.), kā arī normatīvo aktu ieviešana vai to grozīšana, kas būtiski sarežģī, ierobežo vai aizliedz Līgumā noteikto saistību izpildīšanu.

  7. STRĪDU IZSKATĪŠANAS KĀRTĪBA

  7.1. Visas domstarpības, kas ir saistītas ar Līgumu, Līdzēji risina savstarpēju pārrunu ceļā. Ja vienošanos panākt nav iespējams - tiesu iestādēs Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

  8. PAPILDUS NOTEIKUMI

  8.1. Par Līguma noslēgšanas datumu ir pieņemama diena, kad Pircējs ir veicis Preču apmaksu.

  8.2. Līgums tiek uzskatīts par izpildītu ar brīdi, kad Pārdevējs ir ieskaitījis Pircēja virtuālajā norēķinu kontā apmaksātajai summai atbilstošu Zoles Darinu skaitu.

  8.3. Jautājumos, kas nav atrunāti šajā Līgumā, Puses vadīsies no spēkā esošiem LR normatīviem aktiem.

  9. Pārdevēja rekvizīti

  SIA „ZOLMANIEM”,

  reģ.nr.40103547150,

  juridiskā adrese: Klīveru iela 1-47, Rīga, LV-1048, Latvija

   

   

  Līgums ir sastādīts elektroniski un ir derīgs bez paraksta.

  Līgums stājas spēkā 2022.gada 27.janvārī.

   

  Valdes loceklis M.Plēsums

   

  Uz sākumu