Lietošanas noteikumi

  Saturs:

  Mājas lapas lietošanas noteikumi

  Distances līgums

   

  MĀJAS LAPAS LIETOŠANAS NOTEIKUMI

   

  Pēdējās izmaiņas veiktas: 2017.gada 29.novembrī, Rīgā.

  Nr. MLLN-2017/1

   

  Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „ZOLMANIEM”, reģ. Nr.40103547150, PVN reģ. Nr.LV40103547150, juridiskā adrese: Grīvas iela 9-31, Rīga, LV-1055, Latvija, e-pasts: info@zolmaniem.lv (turpmāk tekstā – ZOLMANIEM), piederošās struktūrvienības interneta mājas lapas www.zolmaniem.lv lietošanas noteikumi.

   

  Šiem noteikumiem ir trīs pielikumi, kas ir neatņemamas šo noteikumu sastāvdaļas:

  I.Terminu skaidrojumi

  Mājas lapa – ZOLMANIEM piederošā interneta mājas lapa www.zolmaniem.lv.

  Noteikumi – šie mājas lapas lietošanas noteikumi.

  Lietotājs – jebkura persona, kura atrodas mājas lapā, neatkarīgi no tā vai šī persona (gan fiziska, gan juridiska) ir vai nav reģistrējusies mājas lapā.

  Autorizēšanās – lietotāja pieslēgšanās mājas lapai ar tajā reģistrētu e-pasta adresi un paroli.

  Profils – mājas lapā reģistrēta lietotāja personas panelis jeb konts, kas var ietvert informāciju par lietotāju un tā bildi.

  Reklāma – jebkuras formas un veida paziņojums vai pasākums, kura nolūks ir veicināt preču vai pakalpojumu popularitāti vai pieprasījumu pēc tiem, t.sk.  „dienas jautājums”, banneru tipa reklāma produktu 3D reklāma, u.c.

  Ķēdes vēstule – lietotāja nosūtīta, vai saņemta un citiem lietotājiem pārsūtīta (tai skaitā ar pārveidotu saturu)  vēstule, kas satur  lūgumu pārsūtīt šo vēstuli tālāk citiem lietotājiem.

  Darins vai Zoles Darins – mājas lapā pastāvošā virtuālā norēķinu vienība (daudzskaitlī – Darini vai Zoles Darini).

  ZD – Darina (Zoles darina) saīsinājums.

  II.Vispārīgie nosacījumi

  1. Ar šiem noteikumiem ir noteiktas lietotāju un ZOLMANIEM tiesības un pienākumi, lietotāju savstarpējās uzvedības un komunikācijas noteikumi, kā arī lietotāju atbildība par noteikumu neievērošanu.

  2. Noteikumi ir saistoši visiem lietotājiem.

  3. Ja lietotājs atrodas mājas lapā, tad ir uzskatāms, ka lietotājs ir pilnībā iepazinies ar noteikumiem (ja ir, tad arī ar tajos veiktajām izmaiņām un papildinājumiem), saprot un piekrīt tiem, atzīst tos par sev saistošiem, apņemas tos ievērot un uzņemas pilnu atbildību par to ievērošanu, kā arī atzīst, ka bija iespēja uzdot jautājumus un saņemt uz tiem atbildes.

  4. Mājas lapā lietotā valoda ir latviešu valoda, kā arī komunikācija starp ZOLMANIEM un lietotājiem ir paredzēta latviešu valodā.

  5. Lietotāji mājas lapu ir tiesīgi lietot bez vecuma ierobežojumu. Lietotāju vecuma ierobežojumi var tikt noteikti atsevišķiem zoles turnīriem.

  6. Lietotājam ir tiesības uzdot jautājumus, nosūtot tos uz e-pasta adresi: info@zolmaniem.lv.

  7. Mājas lapa ir paredzēta zoles spēlēšanai cilvēkiem, kuri prot vai vēlas iemācīties spēlēt zoli, kā arī lietotāju savstarpējai komunikācijai.

  8. ZOLMANIEM ir tiesības nosūtīt lietotājiem mājas lapā un uz mājas lapā reģistrēto e-pastu ar mājas lapu un zoli saistītu informāciju.

  9. Mājas lapā laiks tiek skaitīts pēc Latvijas Republikas laika (Standarta laika josla: UTC/GMT +2 stundas).

  10. Mājas lapā dienas tiek skaitītas pēc Latvijas Republikā noteiktām darba, brīvdienu un svētku dienām.

  11. Mājas lapu ir iespēja izmantot divos veidos – publiskā un autorizētā režīmā.

  12. Lietojot māja lapu publiskajā režīmā, gan piekļūšana, gan tās lietošana notiek anonīmi, bez lietotāja identificēšanas un ar ierobežotu pieeju mājas lapas saturam un citām iespējām. Publiskā režīmā mājas lapa ir pieejama ikvienam lietotājam saskaņā ar šiem noteikumiem.

  13. Lietojot māja lapu autorizētā režīmā, lietotājs tiek identificēts pieslēdzoties mājas lapai, kad tiek ievadīta derīga un pareiza lietotāja reģistrēta e-pasta adrese un parole.

  14. Par jebkurām no reģistrēta lietotāja profila mājas lapā veiktajām darbībām tiek uzskatīts, ka tās ir izdarījusi persona, kura reģistrējusi attiecīgo profilu.

  15. ZOLMANIEM neuzņemas atbildību par lietotāja rīcību un tās rezultātā trešajām personām nodarīto jebkāda veida kaitējumu vai zaudējumus neatkarīgi no tā vai lietotājs to pastrādājis ar nodomu, bez nodoma, tīši vai aiz neuzmanības.

  16. ZOLMANIEM, attiecībā uz mājas lapu, pieder visas tiesības, kuru pārkāpšanas gadījumā vainīgā persona var tikt saukta pie Latvijas Republikā tobrīd spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktās atbildības. Vainīgā persona uzņemas pilnu atbildību par visa veida kaitējumiem un/vai zaudējumiem, kas ir vai varēja tikt nodarīti ZOLMANIEM un/vai trešajām personām, kā arī apņemas tos visus segt pilnā apmērā.

  17. ZOLMANIEM ir tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma jebkurā brīdī grozīt, mainīt un papildināt noteikumus un to pielikumus. Tajos veiktās izmaiņas, ja nav noteikts citādāk, stājas spēkā ar to publicēšanas dienu mājas lapā.

  18. Noteikumu nezināšana un/vai nesaprašana neatbrīvo lietotāju no atbildības.

  III.Reģistrēšanās

  19. Lai kļūtu par mājas lapas reģistrētu lietotāju, personai ir jāievēro mājas lapā noteiktā reģistrācijas kārtība un jāpiekrīt noteikumiem.

  20. Katram lietotājam mājas lapā var būt tikai viens reģistrēts lietotāja profils.

  21. Vienā lietotāja profilā var reģistrēt tikai vienu fizisku personu.

  22. Reģistrējot lietotāja profilu, personai par sevi ir jānorāda tikai patiesa informācija un dati, kā arī turpmāk jānodrošina profila informācijas uzturēšana un savlaicīga tās aktualizēšana tā, lai šī informācija būtu patiesa, precīza un pilnīga.

  23. Reģistrēta lietotāja profilā atļauts ievietot tikai tādu bildi, kurā ir redzams attiecīgā profila lietotājs un bildē ir redzama seja, pēc kuras lietotāju var atpazīt.

  24. Aizliegts reģistrēt lietotāja profilu, izmantojot citu vai neeksistējošu personu datus.

  25. Gadījumā, ja ZOLMANIEM izdzēš, bloķē vai citādi ierobežo lietotāja profilu, tad lietotājs jaunu profilu drīkst piereģistrēt tikai ar ZOLMANIEM rakstisku piekrišanu.

  IV.Lietotāju pienākumi un atbildība

  26. Katram lietotājam pirms mājas lapas lietošanas ir pienākums iepazīties ar noteikumiem un ievērot tos, pretējā gadījumā, kā arī gadījumā, ja lietotājs nepiekrīt noteikumiem, tam ir nekavējoties jāpamet mājas lapa un jāatturas no tās turpmākas lietošanas. Ja lietotājs lieto mājas lapu, tiek pieņemt, ka viņš ir iepazinies ar noteikumiem un ir apņēmies tos ievērot.

  27. Lietotājiem ir pienākums iepazīties ar noteikumos veiktajām izmaiņām un papildinājumiem.

  28. Lietotājiem ir pienākums izturēties pret citiem lietotājiem pieklājīgi saskaņā ar sabiedrībā pieņemtām ētikas normām.

  29. Katram reģistrētam lietotājam ir pienākums neizpaust citām personām savus portāla piekļuves datus un informāciju (e-pasta adrese, parole un atbilde uz slepeno jautājumu).

  30. Lietotājam ir pienākums nekad un nevienam neizpaust savu paroli, kā arī nekur to nepierakstīt. ZOLMANIEM nekad un nekādā gadījumā neprasīs lietotājam izpaust savu paroli. Lietotājs ir atbildīgs par mājas lapas pieejas paroles glabāšanu un gadījumos, kad parole ir nonākusi citas personas rīcībā, lietotājam ir pienākums nekavējoties paroli nomainīt.

  31. Lietotājam ir pienākums darīt visu iespējamo un nepieciešamo, lai nodrošinātu ZOLMANIEM tiesisko interešu aizsardzību pret visām iespējamajām un esošajām trešo personu sūdzībām, pretenzijām un/vai prasībām, kas ir celtas un izvirzītas vai varētu tikt celtas un izvirzītas pret ZOLMANIEM nākotnē un kas ir saistītas ar lietotāja mājas lapā veiktajām darbībām.

  32. Katrs lietotājs uzņemas pilnu atbildību par jebkāda veida informāciju, ko attiecīgais lietotājs ievieto, publicē un nosūta citiem lietotājiem, kā arī ir atbildīgs par sekām, kas ir vai var rasties saistībā ar attiecīgās informācijas lietošanu mājas lapā.

  33. Lietotājam ir pienākums pēc mājas lapas izmantošanas beigām no tās iziet nospiežot pogu „IZIET”.

  V.Lietotājiem atļautās darbības un tiesības

  34. Lietotājiem ir atļautas tikai tās darbības, kas noteikumos ir norādītas kā atļautas, bet visas pārējās darbības ir aizliegtas.

  35. Katram mājas lapā nereģistrētam lietotājam ir tiesības:

  35.1. bez maksas reģistrēties mājas lapā;

  35.2. brīvi pārlūkot mājas lapu (ciktāl tas ir iespējams bez reģistrēšanās tajā), izmantojot tikai mājas lapā esošo navigācijas sistēmu un rīkus;

  35.3. izmantot mājas lapā piedāvātos saziņas rīkus vai tajā pieejamo kontaktinformāciju, lai sazinātos ar ZOLMANIEM par sev interesējošiem un ar mājas lapu saistītiem jautājumiem, reklāmas izvietošanas iespējām un iegādātos reklāmas pakalpojumus, ievērojot Reklāmu izcenojumus un Reklāmas izvietošanas noteikumus.

  36. Katram reģistrētam lietotājam ir tiesības:

  36.1. brīvi pārlūkot visu mājas lapu,  izmantojot tikai mājas lapā esošo navigācijas sistēmu un rīkus;

  36.2. papildināt, labot un dzēst savā profilā norādīto informāciju (tajā skaitā mainīt e-pasta adresi un paroli);

  36.3. paroles aizmiršanas gadījumā iegūt jaunu paroli, izmantojot mājas lapas rīkus šim nolūkam;

  36.4. spēlēt zoli gan maksas, gan bezmaksas zoles virtuālajā istabā, kā arī piedalīties zoles turnīros;

  36.5. izmantot gan bezmaksas, gan maksas pakalpojumus par tobrīd spēkā esošo cenu un veikt samaksu ar kādu no tobrīd piedāvātajiem pakalpojumu apmaksas veidiem, saskaņā ar Distances līgumu.

  36.6. izmantot visas mājas lapā piedāvātās reģistrēto lietotāju savstarpējās komunikācijas iespējas;

  36.7. ievietot, publicēt un citiem lietotājiem nosūtīt mājas lapā tikai tādu informāciju un saturu, uz kuru lietotājam ir pilnas, neierobežotas un neapstrīdamas tiesības;

  36.8. pārtraukt savu dalību mājas lapā, dzēšot savu izveidoto profilu.

  VI.Lietotājiem aizliegts

  37. Lietotājiem ir aizliegts mājas lapā ievietot, publicēt, izmantot, nosūtīt, pārsūtīt un jebkādā citādā veidā pielietot jebkādu informāciju (tai skaitā, bet ne tikai paziņojumus, komentārus, attēlus, video, dažāda veida reklāmas, failus, programmatūru, norādes uz kādu citu interneta mājas lapu), kas ir pretrunā ar tobrīd Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, citiem, Latvijas Republikai saistošiem, starptautiskajiem normatīvajiem aktiem vai pēc ZOLMANIEM domām un interpretācijā atbilst vismaz vienam no zemāk norādītajiem kritērijiem, pēc kuriem attiecīgā informācija:

  37.1. ir nepieņemama vai neatbilstoša mājas lapai (ir neētiska, apmelojoša, maldinoša, draudoša, cieņu un godu aizskaroša, rupja, neslavu ceļoša, vulgāra, neķītra, piedauzīga, pornogrāfiska, zaimojoša, rasu, nāciju vai reliģiju naidu kurinoša un cita tamlīdzīga vieda informācija), kā arī pārkāpj vai aicina uz darbībām, kas pārkāpj likuma, ētikas, morāles, cilvēciskuma, godprātības, pieklājības, tikumības un citas labas gribas un nodomu normas;

  37.2. aizskar vai pārkāpj trešo personu intelektuālā īpašuma likumīgās tiesības;

  37.3. satur ļaunprogrammatūru (datorvīrusus), apdraud mājas lapas un tās uzturēšanai nepieciešamo aparatūru ierastu un drošu darbību vai jebkuru citu programmu, ar kuras palīdzību tiek veiktas tādas darbības, kuru izpildei netiek izmantotas atļautās (uz ekrāna redzamās) komandas vai kuras tiek izpildītas automātiski, bez cilvēka pilnīgas vai daļējas līdzdalības;

  37.4. ir surogātpasts vai tā sauktās „ķēdes vēstules”;

  37.5. ir neapmaksāta vai nesaskaņota reklāma vai cita komerciāla rakstura informācija, kas neatbilst Reklāmu izcenojumiem un Reklāmas izvietošanas noteikumiem;

  37.6. satur ziņas vai norādes par citām kāršu spēles – zole – spēlēšanas vietām.

  38. Lietotājiem aizliegts:

  38.1. nodot citiem lietotājiem sava profila pieslēgšanās paroli, kā arī prasīt atklāt cita lietotāja paroli;

  38.2. izmantot mājas lapā esošo informāciju citu sistēmu izveidei.

  VII.Privātuma politika

  39. Lietotājs apliecina, ka ir informēts un dod tiešu un nepārprotamu savu piekrišanu tam, ka ZOLMANIEM veic visu mājas lapā ievadīto personu datu, identifikācijas kodu, visa veida veikto darbību un ievadītās informācijas apstrādi, ievākšanu, ievadīšanu, reģistrēšanu, pārraidīšanu, nodošanu, uzglabāšanu, aizsargāšanu un citas darbības, kas ir saistītas ar mājas lapas darbību un ir saskaņā ar Latvijas Republikā tobrīd spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. Datu apstrādes mērķis – klientu uzskaite, mājas lapas pakalpojumu piedāvāšana, uzlabošana, sniegšana, nodrošināšana un uzturēšana.

  40. Lietotāja profila papildinformācija netiks publiski rādīta, bet anonīmi būs pieejama tikai ZOLMANIEM.

  41. Lietotāja profilā publicētā informācija (izņemot papildinformācija) ir publiski pieejama un tās izmantošana nav atkarīga no ZOLMANIEM.

  42. Lietotājs apliecina, ka ir informēts un piekrīt tam, ka ZOLMANIEM ir tiesības sniegt lietotāja datus šādos gadījumos:

  42.1. personām un iestādēm pēc to pieprasījuma vai pēc ZOLMANIEM iniciatīvas (ja lietotājs pārkāpj šos noteikumus vai Latvijas Republikas normatīvos aktus) saskaņā ar tobrīd Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem;

  42.2. citām personām pēc tam, kad ZOLMANIEM ir saņēmis attiecīgā lietotāja piekrišanu.

  43. Lietotāja mājas lapā reģistrētā e-pasta adrese un parole nav publiski un citiem lietotājiem pieejama informācija. ZOLMANIEM ir pieeja visu mājas lapā reģistrēto lietotāju e-pasta adresēm un parolēm.

  44. Preces vai pakalpojuma apmaksas gadījumā, lietotāja ievadītos personas datus aizsargā attiecīgajā brīdī izmantotās attālināto maksājumu norēķinu sistēmas apkalpojošais uzņēmums.

  45. ZOLMANIEM neatbild, negarantē un neuzņemas atbildību par sekām, kas ir vai var rasties saistībā ar lietotāja privātās informācijas drošību, ja lietotājs saglabā lietotāja mājas lapā reģistrēto e-pasta adresi un/vai paroli, izmantojot interneta pārlūkprogrammas iespējas, uzglabā to elektroniski, visiem redzamā vietā vai gadījumā, ja parole nonākusi citas personas rīcībā paša lietotāja vainas dēļ.

  VIII.Autortiesības un materiālu publiskošana

  46. Lietotājs, publicējot mājas lapā jebkāda veida informāciju, labprātīgi un bez atlīdzības piešķir ZOLMANIEM un citiem mājas lapas lietotājiem bezmaksas tiesības brīvi un pēc saviem ieskatiem rīkoties (tai skaitā, bet ne tikai kopēt, publicēt, pārpublicēt, izplatīt, pārveidot, tulkot, izvietot, nodot, dzēst un citas darbības) ar mājas lapā publicēto un izvietoto jebkāda veida informāciju un saturu, kas saistīts ar jebkāda veida intelektuālā īpašuma tiesībām.

  IX.Citi noteikumi

  47. ZOLMANIEM ir tiesības vienpusēji, bez iepriekšēja brīdinājuma, nepaskaidrojot nekādus iemeslus un pēc saviem ieskatiem izdzēst pilnīgi vai daļēji lietotāja profilu vai tajā esošo informāciju un/vai uz noteiktu vai nenoteiktu laiku ierobežot vai liegt pieeju mājas lapai. Lietotājiem tādos gadījumos netiek atmaksāti vai jebkādā citā veidā kompensēti jebkuri veiktie maksājumi un citi zaudējumi par mājas lapā iegādātajām virtuālajām precēm un pakalpojumiem.

  48. ZOLMANIEM neatbild, negarantē un neuzņemas atbildību par sekām, kas ir vai var rasties saistībā ar:

  48.1. mājas lapas piekļuves iespējām un pieejamību;

  48.2. mājas lapā ievietoto informāciju un tās satura pareizību vai atbilstību patiesībai;

  48.3. jebkāda veida tehniska rakstura problēmām saistībā ar mājas lapas darbību;

  48.4. jebkāda veida zaudējumiem, kas lietotājiem ir vai varētu rasties saistībā ar mājas lapu un tajā esošo informāciju (tajā skaitā gan jau tur esošo, gan ievietoto), tajā pieejamo preču un/vai pakalpojumu izmantošanu. Lietotājs pats novērtē mājas lapā esošās informācijas precizitāti, pabeigtību, patiesumu, noderīgumu, izmantojamību, kā arī jebkādā citādā veidā veic informācijas novērtēšanu;

  48.5. jebkāda veida veiktajām izmaiņām lietotāja profilā un/vai tā saturošajā informācijā, ja darbības veicis profila izveidotājs vai cita persona, atļautas vai neatļautas piekļūšanas rezultātā;

  48.6. lietotāju savstarpējo komunikāciju;

  48.7. citu mājas lapu saturu, kas jebkādā veidā ir saistīts ar mājas lapu.

  49. ZOLMANIEM ir tiesības pārskatīt visu mājas lapā esošo saturu, lai noskaidrotu tā atbilstību šiem noteikumiem, Latvijas Republikas un tai saistošajiem starptautiskajiem tobrīd spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, lai gadījumā, ja minētā satura informācija ir pretrunā ar iepriekš pieminēto, varētu attiecīgo saturu izdzēst, nepublicēt vai veikt citas nepieciešamās darbības, lai novērstu tā esību mājas lapā. ZOLMANIEM nav obligāts pienākums veikt šajā punktā iepriekšminētās darbības.

  50. ZOLMANIEM neuzņemas atbildību un nebūs atbildīgs nevienā gadījumā par jebkuras lietotāja rīcības rezultātā radītiem zaudējumiem, kas nodarīti trešajām personām.

  51. Visi strīdi un domstarpības starp ZOLMANIEM, lietotājiem un trešajām personām tiek risināti savstarpējo pārrunu ceļā. Ja vienošanos panākt nav iespējams – strīdu nodod izskatīšanai Latvijas Republikas tiesu iestādēs Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

  52. Jebkāda tiesvedība, kurā ir iesaistīts ZOLMANIEM, ir jānotiek Latvijas Republikā pēc Latvijas Republikā tobrīd spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

  53. Ja gadījumā tiek noskaidrots tas, ka nav izpildāms kāds noteikumu punkts, tad tas neietekmē pārējos noteikumus.

   

  Mājas lapas lietošanas noteikumi ir sastādīti elektroniski un ir derīgi bez paraksta.

  Mājas lapas lietošanas noteikumi stājas spēkā 2017.gada 29.novembrī.

   

  Valdes loceklis M.Plēsums

   

  Uz sākumu

   

   

  DISTANCES LĪGUMS

   

  Pēdējās izmaiņas veiktas: 2017.gada 29.novembrī, Rīgā.

  Nr. DL-2017/1

   

  Pārdevējs: sabiedrība ar ierobežotu atbildību „ZOLMANIEM”, reģ.nr.40103547150, juridiskā adrese: Grīvas iela 9-31, Rīga, LV-1055, Latvija tās valdes locekļa Mārtiņa Plēsuma personā, kurš rīkojas uz statūtu pamata, no vienas puses,

  Pircējs: Pārdevējam piederošās mājas lapas www.zolmaniem.lv reģistrēts lietotājs, kurš saskaņā ar šī līguma noteikumiem pērk turpmāk norādītās preces, no otras puses,

  noslēdz šo distances līgumu, turpmāk tekstā – „Līgums”.

  1. LĪGUMA PRIEKŠMETS

  1.1. Saskaņā ar Līguma noteikumiem, Pārdevējs apņemas pārdot Pircējam Līgumā noteikto preci, bet Pircējs apņemas to pieņemt un apmaksāt.

  1.2. Prece ir virtuāla norēķinu vienība „Darini” jeb „Zoles Darini”, turpmāk tekstā – „Prece”, kas izmantojama Pārdevējam piederošajā mājas lapā www.zolmaniem.lv (uz ko Pārdevējs patur visas autortiesības) saskaņā ar šīs mājas lapas lietošanas noteikumiem.

  2. PRECES DAUZUMS UN CENA

  2.1. Pircēja izvēlētais Preces daudzums (Zoles darinu skaits) atkarībā no apmaksas veida un apmaksājamās Preces cenas ir šāds:

  2.1.1. Piedāvājums SMS – 435’000 Zoles Darini maksā EUR 2.95;

  2.1.2. Piedāvājums Nr.1 – 320’000 Zoles Darini maksā EUR 1.95;

  2.1.3. Piedāvājums Nr.2 – 880’000 Zoles Darini maksā EUR 4.95;

  2.1.4. Piedāvājums Nr.3 – 1’910’000 Zoles Darini maksā EUR 9.95;

  2.1.5. Piedāvājums Nr.4 – 3’100’000 Zoles Darini maksā EUR 14.95;

  2.1.6. Piedāvājums Nr.5 – 6’625’000 Zoles Darini maksā EUR 29.95.

  2.2. Preces cena ir norādīta ar pievienotās vērtības nodokli (PVN).

  2.3. Preces daudzumu Pircējs iegūst atbilstoši apmaksātajai Preces cenai.

  3. PASŪTĪJUMA APMAKSAS UN PIEGĀDES NOTEIKUMI

  3.1. Līguma noslēgšanu un Preces pasūtījumu Pircējs apstiprina vienlaicīgi ar Preces apmaksas veikšanu.

  3.2. Pircējs izvēlas Zoles Darinu iegādes piedāvājumu un Preces apmaksu veic atbilstoši piedāvājumam norādītājiem maksāšanas veidiem:

  3.2.1. Piedāvājums SMS – apmaksājams nosūtot īsziņu ar tekstu – ZD [pircēja identifikācijas numurs] uz numuru 1881;

  3.2.2. Piedāvājums Nr.1 līdz Piedāvājums Nr.5 – apmaksājams, veicot mājas lapā automātiski sagatavotā maksājuma uzdevuma apmaksu, izmantojot:

  3.2.2.1. maksājuma karti;

  3.2.2.2. kādu no piedāvātajām internetbankām.

  3.3. Maksājuma par Preci nodrošināšanu nodrošina attiecīgās maksāšanas sistēmas tehniskais uzturētājs, atbilstoši izvēlētajam maksāšanas veidam.

  3.4. Pēc apmaksas saņemšanas izvēlēto Preces daudzumu Pārdevējs automātiski un uzreiz ieskaita Pircēja virtuālajā kontā mājas lapā www.zolmaniem.lv.

  3.5. Preces tiek uzskatītas par saņemtām ar brīdi, kad noteiktais Zoles Darinu skaits tiek ieskaitīts Pircēja virtuālajā kontā.

  4. ATTEIKUMA TIESĪBAS

  5.1. Visu nepieciešamo informācijas apstrādi, kas saistīta ar Preces iegādi (pircēju datu aizsardzību, maksājumu karšu datu nodošanas drošības prasībām – apliecinājumiem par drošības kontroles mehānismiem, un citām tamlīdzīgām lietām), atbilstoši Latvijas Republikas un Starptautiskajiem normatīvajiem un tiesību aktiem, nodrošina:

  5.1.1. AS Swedbank, Balasta dambis 15, Rīga, LV-1048, Latvija. BIC/S.W.I.F.T.: HABALV22. Reģ. Nr.:40003074764. www.swedbank.lv (Par tiešo maksājumu nodrošināšanu caur Swedbank internetbanku - Banklink.);

  5.1.2. VAS Latvijas Pasts. Ziemeļu iela 10, Lidosta „Rīga” Mārupes novads, LV-1000. Vienotais reģ. Nr.40003052790. www.pasts.lv (Par maksājumu nodrošināšanu ar banku maksājumu karšu starpniecību.);

  5.1.3. Esteria, SIA. Reģ. Nr.: 40003936991. PVN Reģ. Nr.: LV40003936991. Garozes iela 1, Rīga, LV-1004, Latvija. www.esteria.lv (Par maksājumu nodrošināšanu ar SMS starpniecību.).

  5. KONFIDENCIALITĀTE UN DROŠĪBA

  4.1. Ar brīdi, kad Pircējs ir veicis Preču apmaksu un attiecīgais Zoles Darinu skaits ir ieskaitīts Pircēja virtuālajā norēķinu kontā, Pircējam nav atteikuma tiesību, Pircējs nav tiesīgs atgriezt Preces Pārdevējam un saņemt atpakaļ no Pārdevēja veikto samaksu.

  6. NEPĀRVARAMA VARA

  5.1. Puses nav atbildīgas par Līguma saistību neizpildīšanu, ja to nebija iespējams izdarīt neparedzamo apstākļu dēļ, kurus arī nebija iespējas paredzēt vai no kuriem nebija iespējams izvairīties. Pie šādiem apstākļiem attiecas: dabas katastrofas (ugunsgrēks, zemestrīces, plūdi, utt.), sociālie konflikti (pilsoņu kari, nemieri utt.), kā arī normatīvo aktu ieviešana vai to grozīšana, kas būtiski sarežģī, ierobežo vai aizliedz Līgumā noteikto saistību izpildīšanu.

  7. STRĪDU IZSKATĪŠANAS KĀRTĪBA

  6.1. Visas domstarpības, kas ir saistītas ar Līgumu, Līdzēji risina savstarpēju pārrunu ceļā. Ja vienošanos panākt nav iespējams - tiesu iestādēs Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

  8. PAPILDUS NOTEIKUMI

  7.1. Par Līguma noslēgšanas datumu ir pieņemama diena, kad Pircējs ir veicis Preču apmaksu.

  7.2. Līgums tiek uzskatīts par izpildītu ar brīdi, kad Pārdevējs ir ieskaitījis Pircēja virtuālajā norēķinu kontā apmaksātajai summai atbilstošu Zoles Darinu skaitu.

  7.3. Jautājumos, kas nav atrunāti šajā Līgumā, Puses vadīsies no spēkā esošiem LR normatīviem aktiem.

  9. Pārdevēja rekvizīti

  SIA „ZOLMANIEM”,

  reģ.nr.40103547150,

  juridiskā adrese: Grīvas iela 9-31, Rīga, LV-1055, Latvija

   

   

  Līgums ir sastādīts elektroniski un ir derīgs bez paraksta.

  Līgums stājas spēkā 2017.gada 29.novembrī.

   

  Valdes loceklis M.Plēsums

   

  Uz sākumu